Vietnamci si zaslouží slušné jednání

Zneklidňuje nás způsob, jakým česká vláda vystupuje vůči vietnamské komunitě v naší zemi.

Nedávno seriózní deník popsal demonstrativní policejní akci na velké pražské tržnici, při níž byly nasazeny i obrněné transportéry: „…zazněl řízný povel: „Odveďte je na seřadiště! Hned!“ Někteří Vietnamci pochodují poslušně a smířeně, jiní musí na druhý konec rozlehlého areálu malé Hanoje popohnat ozbrojená eskorta.“ Proti nepřiměřené síle zásahu protestovala mimo jiné naléhavá petice vietnamských vysokoškolských studentů, jíž se však nedostalo dostatečné odezvy. Pokračovat ve čtení „Vietnamci si zaslouží slušné jednání“

Prohlášení Rady Iustitia et pax k projevům rasismu

V poslední době se i v naší zemi množí rasově motivované projevy nepřátelství vůči některým komunitám, především Rómům.

Etnický původ kohokoli přece nemůže být důvodem nějaké kolektivní odpovědnosti. To, že je někdo Čech, Slovák, Vietnamec, Róm či Žid, nevypovídá nic o jeho lidských kvalitách.

Kristus říká, že strom se pozná po ovoci. Buďme proto bdělí a ostražití před projevy rasismu, nesnášenlivosti a xenofobie. Zkušenosti 20. století jsou více než varující.

Václav Malý, biskup
Předseda Rady Iustitia et pax při ČBK
19. 11. 2008

Prohlášení Rady Iustitia et Pax k situaci v Gruzii

Gruzie je suverénní stát, který oprávněně usiluje o svou územní celistvost.

Události posledních dní nás znepokojují, protože zásah ruských vojsk je faktickou invazí a hrubou demonstrací síly. Jejím cílem je vytvářet podmínky nerovnoprávného soužití mezi oběma zeměmi. Místní obyvatelé se tak stali obětí brutální mocenské politiky. Jediným východiskem z krize je odchod ruských vojsk z Gruzie a zahájení rovnoprávného jednání o urovnání sporu. Vyjadřujeme solidaritu se všemi, kteří chtějí žít důstojným způsobem v míru. Za to se modlíme.

Václav Malý, biskup
Předseda Rady Iustitia et pax při ČBK
28. 8. 2008

 

Příchozí mají právo na respekt a spravedlivé zacházení

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dorazila opět novela trestního zákona, která stanovuje skutkovou podstatu nového trestného činu – napomáhání k neoprávněnému pobytu na území České republiky. Možné kriminalizování pomoci cizincům ale vzbuzuje řadu otázek.

Mezinárodní migrace v posledních letech nabyla na významu i v České republice. Z několika nedávno zveřejněných empirických studií postojů české veřejnosti vůči cizincům plyne, že postoje k imigraci jsou převážně negativní. Skoro tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeny, že imigranti zvyšují míru kriminality, jen o něco méně lidí je názoru, že počet přistěhovalců by se měl snížit, a to i proto, že dle jejich mínění, vláda vynakládá na pomoc jim určenou příliš mnoho peněz. Téměř 60 % je přesvědčeno, že imigranti berou „našim“ lidem práci. Česká veřejnost si nepřeje, aby stát podporoval integraci cizinců, a přitom – kontroverzně – požaduje jejich asimilaci, a tím tedy splynutí s kulturně homogenní českou většinovou společností. Všechny tyto postoje se projevují i v zemích našich sousedů, ale my Češi jsme vůči imigraci a možnému pozitivnímu přínosu z kulturní různorodosti velmi skeptičtí. Pokračovat ve čtení „Příchozí mají právo na respekt a spravedlivé zacházení“

Domácí násilí – o lidskou důstojnost, o zdraví, o život!

Poslední průzkumy ve vyspělých zemích ukazují, že až každá čtvrtá žena, každé šesté dítě a i poměrně hodně mužů se ve svém životě stalo obětí nějaké formy domácího násilí. Zcela alarmující je skutečnost, že v průměru se oběti týrání obracejí se žádostí o pomoc zvenčí až po pětatřicátém případu některé z forem zvůle či útisku.

Pojem domova v nás většinou vyvolává jen ty nejpříjemnější představy. Bezpečí, důvěrně známá zákoutí a vžité obrazce světla i stínu, ať už je kreslí úsvit, odpolední slunce nebo večerní lampy. Nejpodstatnější jsou však hlavně ti, kdo s námi to místo vytvářejí, komu přejeme dobré ráno, kdo nám podává u jídla sůl a koho se v podvečer ptáme, jestli už můžeme rozsvítit. V našich životech bývá domov východiskem i útočištěm, zázemím a místem posily i spočinutí.

Ta představa je v základech našich bytostí tak hluboko a tak pevná, že si nechceme připustit možnost zhroucení takového obrazu. Ano, lidé se někdy neshodnou, děti tu a tam potřebují pevnější vedení a pokud jde o nějaké to uhození, může projasnit zmatené poměry lépe než kdovíjak dlouhé vysvětlování.

Takovým a podobným chlácholením se zaplašuje úlek anebo znepokojení, když se setkáme s určitými příznaky uplatňování síly ve vztazích mezi blízkými. Naneštěstí není zlehčující odezva jen výrazem lhostejného okolí, v mnoha případech bývá také způsobem, jímž se snaží znovu nabýt rovnováhy zaskočená oběť – za žádnou cenu nechce připustit, že by zažité výhružky, projevy útlaku či dokonce útok mohly být počátkem zesilujícího se řetězce útrap, jaký se nakonec promítá do neblahých statistik s přesmutným záhlavím DOMÁCÍ NÁSILÍ. Pokračovat ve čtení „Domácí násilí – o lidskou důstojnost, o zdraví, o život!“