Měřítkem společnosti je úroveň její péče o nejslabší občany

Neodmítej dobrodiní těm, kteří je potřebují,
je-li v tvé moci je prokázat. [Přísloví 3;27]

V dubnu letošního roku jsme se náhle dověděli od Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Svazu měst a obcí, že na provoz domovů pro seniory, na sociální pracovníky a terénní pečovatelské služby chybí více než dvě miliardy korun. Kde pramení současná kritická situace v tomto nesmírně důležitém společenském segmentu? A jak takovým situacím předcházet?

Čtěte připojený dokument: „Měřítkem společnosti je úroveň její péče o nejslabší občany“

Dosud tápeme v postpenitenciární péči

„Byl jsem pokořen a bylo mi to k dobru, naučil jsem se tvým nařízením“ (Žalm 119:71)

Lidé, kteří opouštějí vězení, mají problém se zařazením do běžného života.                                                                                                                                                 

Osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody jsou po opuštění vězení vystaveni veliké zkoušce: zvládnout život na svobodě. Systémové nastavení postpenitenciární péče státem přitom funguje jen částečně. Postpenitenciární péče je důležitým nástrojem prevence recidivy páchání trestné činnosti osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody. Státní systém je doplněn působením nestátních neziskových organizací, mezi nimiž je velký rozdíl v kvalitě odváděné práce. Inovace je nutná. Snížení recidivního chování, vedoucího k návratu propuštěných osob zpět do výkonu trestu odnětí svobody, je možné jen zlepšením stávajícího systému. Toto zlepšení přinese mnoho pozitivních efektů, například zvýšení bezpečnosti ve společnosti, obrovské finanční úspory státnímu rozpočtu atd.

Čtěte připojený dokument: „Dosud tápeme v postpenitenciární péči „

Úspory nehledejme na nesprávném místě

Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.  Přísloví 11,30

Vývoj vyspělé společnosti je spojen a podmíněn náležitou soustavou vzdělávání. Opravdové vzdělávání spočívá nejen ve vybavování nastupující generace potřebnými dovednostmi a znalostmi, ale jde také o to obeznámit mladého člověka se složitostmi mezilidských vztahů, ve kterých se pohybujeme. Nejsme zdaleka všichni stejní a musíme se s rozmanitostí svého okolí naučit co možná dobře vycházet i v nejrůznějších podmínkách. Vývoj nás přivedl ke snaze o přijetí a uplatňování úcty ke každé lidské bytosti, k uznání nutnosti brát lidské potřeby znevýhodněných a slabých s velkou vážností a solidárním přístupem. Toto se promítá do systémů sociální pomoci a podpory těm, kdo jsou z nejrůznějších důvodů vytěsněni nebo vylučováni z jednotlivých oblastí stále složitějších struktur společnosti.

Čtěte připojený dokument: „Úspory nehledejme na nesprávném místě“

Společné prohlášení Evropského společenství pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2019

Evropské společenství pro spravedlnost a mír identifikovalo čtyři témata a čtyři priority, které by měl příští Evropský parlament vzít v úvahu.

Jedná se o principy, v nichž regulace jednotného trhu dosud nefunguje dobře z hlediska hodnot a původních zásad Evropské unie, jakož i sociálního učení církve. Evropský parlament by měl tyto otázky důrazně a neodkladně řešit, protože představují porušení principů sociální spravedlnosti, péče o přírodní prostředí a zdroje, globálního míru následkem vývozu zbraní, nerespektování lidských práv nadnárodními společnostmi.

Čtěte připojený dokument: „Tvořme Evropu ke společnému dobru“.